VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-12-05김*주설치완료
 • 2022-12-05윤*연설치완료
 • 2022-12-05박*진설치완료
 • 2022-12-05최*혁설치완료
 • 2022-12-05김*숙설치완료
 • 2022-12-05김*정설치완료
 • 2022-12-05윤*정설치완료
 • 2022-12-05김*혁설치완료
 • 2022-12-05신*권설치완료
 • 2022-12-05이*화설치완료
 • 2022-12-05황*연설치완료
 • 2022-12-05최*우설치완료
 • 2022-12-05김*현설치완료
 • 2022-12-05전*희설치완료
 • 2022-12-05마*숙설치완료
 • 2022-12-05도*림설치완료
 • 2022-12-05조*완설치완료
 • 2022-12-05김*주설치완료
 • 2022-12-05박*준설치완료
 • 2022-12-05김*호설치완료
 • 2022-12-05임*섭설치완료
 • 2022-12-05권*한설치완료
 • 2022-12-05김*기설치완료
 • 2022-12-05안*례설치완료
 • 2022-12-05손*민설치완료
 • 2022-12-04하*엽설치완료
 • 2022-12-04임*호설치완료
 • 2022-12-04송*우설치완료
 • 2022-12-04전*중설치완료
 • 2022-12-04이*호설치완료
 • 2022-12-04조*옥설치완료
 • 2022-12-04윤*철설치완료
 • 2022-12-04박*우설치완료
 • 2022-12-04오*록설치완료
 • 2022-12-04황*희설치완료
 • 2022-12-04공*진설치완료
 • 2022-12-04조*준설치완료
 • 2022-12-04홍*훈설치완료
 • 2022-12-04최*운설치완료
 • 2022-12-04박*란설치완료
 • 2022-12-04진*성설치완료
 • 2022-12-04최*휘설치완료
 • 2022-12-04윤*숙설치완료
 • 2022-12-04연*흠설치완료
 • 2022-12-04신*희설치완료
 • 2022-12-04우*원설치완료
 • 2022-12-04장*진설치완료
 • 2022-12-04이*나설치완료
 • 2022-12-04장*호설치완료
 • 2022-12-04김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-12-04정*구지급완료
 • 2022-12-04주*호지급완료
 • 2022-12-04이*철지급완료
 • 2022-12-04이*호지급완료
 • 2022-12-04박*영지급완료
 • 2022-12-04박*희지급완료
 • 2022-12-04김*원지급완료
 • 2022-12-04김*림지급완료
 • 2022-12-04정*식지급완료
 • 2022-12-04최*리지급완료
 • 2022-12-04이*중지급완료
 • 2022-12-04이*화지급완료
 • 2022-12-04최*철지급완료
 • 2022-12-04이*선지급완료
 • 2022-12-04김*민지급완료
 • 2022-12-04윤*환지급완료
 • 2022-12-04고*환지급완료
 • 2022-12-04권*웅지급완료
 • 2022-12-04이*규지급완료
 • 2022-12-04김*갑지급완료
 • 2022-12-04차*예지급완료
 • 2022-12-04신*원지급완료
 • 2022-12-04조*걸지급완료
 • 2022-12-04노*도지급완료
 • 2022-12-04박*경지급완료
 • 2022-12-04김*지지급완료
 • 2022-12-04김*현지급완료
 • 2022-12-04임*영지급완료
 • 2022-12-04이*훈지급완료
 • 2022-12-04이*지지급완료
 • 2022-12-04김*정지급완료
 • 2022-12-04이*순지급완료
 • 2022-12-04장*얀지급완료
 • 2022-12-04이*원지급완료
 • 2022-12-04이*인지급완료
 • 2022-12-04박*흠지급완료
 • 2022-12-04유*원지급완료
 • 2022-12-04이*우지급완료
 • 2022-12-04최*영지급완료
 • 2022-12-04함*민지급완료
 • 2022-12-04강*정지급완료
 • 2022-12-04김*영지급완료
 • 2022-12-04김*헌지급완료
 • 2022-12-04안*술지급완료
 • 2022-12-04최*규지급완료
 • 2022-12-04김*지지급완료
 • 2022-12-04김*식지급완료
 • 2022-12-04홍*명지급완료
 • 2022-12-04이*홍지급완료
 • 2022-12-04배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  인터넷가입
  최대 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제